Full Version ความแตกต่างระหว่างเอ็นมิล 2 ฟ้ัน กับ 4 ฟัน

บีบีเอ็นทูล > Article

ความแตกต่างระหว่างเอ็นมิล 2 ฟ้ัน กับ 4 ฟัน Date : 2014-09-24 12:57:26

ความแตกต่างระหว่าง Endmill 2F and 4F

End Mill 2 คม(ฟัน) ที่ถูกแล้วเป็น Slot Drill มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้กัดร่องลิ่ม (Key way) โดยเฉพาะ
ร่อง ลิ่มจะมีขนาดพิกัด P9 ซึ่งเป็นพิกัดลบ ตัว Slot Drill เองจึงมีพิกัดเป็นลบ คือ e8 ลักษณะอีกอย่างหนึ่งของ Slot Drill คือ มีคมถึงจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า Center Cutting เพื่อที่สามารถกินลึกได้เท่าที่ต้องการในครั้งเดียวที่เรียกว่า Plunge Feed เพราะร่องลิ่มจะต้องมีพิกัดเป็นลบดังที่กล่าวแล้ว การกัดจะต้องเดินครั้งเดียว หากเดินกลับไปมาหลายครั้งจะทำให้ร่องลิ่มหลวมกับลิ่มได้จากการเสียดสีกับ คัตเตอร์หลายครั้งแม้ว่าพิกัดของคัตเตอร์จะเป็นลบก็ตาม หากลิ่มหลวมกับร่องแล้วเมื่อใส่ลิ่มเข้าไปในร่องแล้ว ลิ่มอาจจะหลุดได้ และเมื่อลิ่มหลวมกับร่องแล้วจะทำให้ทั้งร่องและลิ่มชำรุดเสียหายได้
ปัจจุบัน Slot Drill  มีถึง 3 คม เพื่อให้อัตราป้อนต่อฟันลดลงเมื่อใช้อัตราป้อนต่อรอบเท่าเดิมคือคัตเตอร์กิน งานเบาลงเมื่อใช้เวลาเท่าเดิม หรือหากใช้อัตราป้อนต่อฟันเท่าเดิมอัตราป้อนต่อรอบจะมากขึ้น คืองานเสร็จเร็วขึ้น

End Mill 4 คม(ฟัน) End Mill อาจจะมีมากกว่า 4 คม(ฟัน)ได้ตามความโต เป็นคัตเตอร์ที่ใช้กัดงานทั่วไปเช่นที่ไม่กำหนดค่าพิกัดของงาน เช่น การกัดร่องทั่วไป การกัดขอบ (Profile Milling) การกัดหลุมในชิ้นงาน (Pocket Milling) แต่เดิมEndmillจะมีรูยันศูนย์ (Center Drill Hole) เพื่อยันศูนย์ในกระบวนการผลิตและรอยเว้า (End Recess) ที่หน้าตัดเพื่อคั่นคมไม่ให้บรรจบกันตรงจุดศูนย์กลางเพื่อทำให้การลับคมที่ ด้านปลายง่ายขึ้น ลักษณะดังกล่าวทำให้Endmill ไม่สามารถกินลึกแบบ Plunge Feed ได้เพราะจะติดเนื้อวัสดุที่ไม่ถูกตัดตรงจุดศูนย์กลางอัดติดในรูยันศูนย์ ต้องป้อนงานไปทางด้านข้างเพื่อให้เนื้อวัสดุตรงจุดศูนย์กลางถูกตัดออกไปก่อน จึงจะกินลึกต่อลงไปได้อีก ปัจจุบัน Endmill มีแบบ Center Cutting ด้วยเพื่อความสะดวกตามที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการหรือตามที่โปรแกรม CAD กำหนดไว้
ขนาดพิกัดของ End Mill คือ k10

bbntool  tel.02-7435872

 

Custom Search

ความคิดเห็น